Design-koirapuisto

(In english below) Design-koirapuisto on Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -alueen koirayhdistyksen, Gammelin koirat ry:n, ideasta syntynyt projekti. Projektin päätavoite on saada alueelle koira-aitaus, jossa koirat ja ihmiset viihtyvät.

Kaikki sai alkunsa 2007, kun tehtiin aloite koira-aitauksesta Helsingin kaupungille. Sen jälkeen on käyty läpi lukuisia vaiheita ennen kuin on päädytty tilanteeseen, jossa ollaan osa Artovan Henki -hanketta ja WDC 2012 -kokonaisuutta.

Tutustu tarkemmin design-koirapuistoprojektin eri vaiheisiin

 

WDC:lle lähetetty alustava suunnitelma

Design koirapuisto tarjoaa alueen koirille, koiranomistajille ja muille alueella liikkuville virikkeellisen, ekologisesti kestävän ja viihtyisän ulkoilupaikan.

Helsingin kaupunki on päättänyt rakentaa Vanhankaupungin kosken alueelle koira-aitauksen. Kaavoitus aloitetaan kevään 2011 aikana.

Arabian, Vanhankaupunginkosken ja Toukolan asuinalueen design-henkisyys pitää luonnollisesti konkretisoitua kyseisen koira-aitauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja jatkokehityksessä.

Projektin keskeiset tavoitteet
WDC Helsinki 2012 -juhlavuoden kunniaksi teemme itäisen kantakaupungin design-henkeä vahvistavan ja kansainvälistä huomiota herättävän koirapuiston, jolla luodaan uusia yhteistyömalleja ARTOVA-alueella asuville ja liikkuville ihmisille, Helsingin kaupungin suunnittelusta vastaaville, muotoilua opiskeleville, koirayhdistyksille, sekä myös kaupallisille tahoille.

Samalla vahvistetaan alueen identiteettiä ja toteutetaan ajatusta Helsingistä pääkaupunkina, jossa design kuuluu kaikille ja näkyy aidosti asukkaiden arjessa. Tarjotaan alueen asukkaille viihtyisä kohtaus- ja ulkoilupaikka, jossa on elämyksellisyyttä.

Koirapuisto on paikka, jossa koirat ja niiden omistajat ulkoilevat, kohtaavat ja viihtyvät. Design-ulottuvuus laajentaa sen myös paikaksi, johon kannattaa tulla tutustumaan, vaikkei koiraihminen olisikaan.

Desing-koirapuisto mahdollistaa toiminnallisen designin soveltamisen uudenlaiseen ympäristöön ja tukee siten uusien palvelujen ja innovaatioiden syntymistä.

Hankkeen yhteys designiin
Toiminnallisen designin kautta luodaan virikkeellinen ympäristö koirien ulkoiluttamiseen ja sen kautta kaupunkiympäristön elävöittämiseen. Jos hankkeeseen saadaan yhteistyökumppaniksi kiinnostava tuotekehittäjä/kehittäjiä, myös uusien innovaatioiden ja uraauurtavien palvelumuotoilukonseptien mahdollisuus on olemassa.

Kansainvälinen vaikuttavuus
Koirat lemmikkeinä on kasvava trendi kaikkialla maailmassa. Design-koirapuistosta ei saakaan muodostua vain WDC Helsinki 2012 –tempaus, jolla ei ole jatkumoa. Tavoitteenamme on, että kyseinen pilotointi jalkautuu myös muihin kaupunkeihin – ympäri maailmaa.

Paikallinen vaikuttavuus
ARTOVA-alueella on valtava määrä koiria, mutta alueelta puuttuu koira-aitaus. Design-koirapuistohankkeen päätavoitteena on luoda viihtyisä ja aktivoiva ympäristö ulkoiluttaa koiraa vapaana. Sillä on myös alueen identiteettiä ja yhteisöllisyyttä vahvistava vaikutus, koska se on luonteva kohtaamis- ja ulkoilupaikka suurelle määrälle ihmisiä. Koirapuiston uskotaan vaikuttavan alueella koiramyönteisyyden ja -tietoisuuden lisääntymiseen.

Ainutlaatuisuus ja omaleimaisuus
Tietääksemme vastaavanlaista design-ajattelua ei ole sovellettu nykyisissä koira-aitauksissa.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen toteutuksessa
Koira-aitauksen elävöittämisessä pyritään hyödyntämään kierrätysmateriaaleja. Suunnittelussa huomioidaan kestävyys ja turvallisuus sekä ihmisille että koirille.

Kohderyhmät

 • Koiranomistajat koirineen
 • ARTOVA-alueella asuvat ja liikkuvat ihmiset
 • Helsingin kaupungin suunnittelusta vastaavat
 • Muotoiluopiskelijat
 • Kaupalliset sponsoritahot

Tausta ja yhteistyötahot
Helsingin kaupunki rakentaa koira-aitauksen. ARTOVA ja Gammelin koira ry vastaavat koira-aitausta elävöittävän design-koirapuistohankkeen läpiviennistä.

Hankkeelle haetaan parhaillaan yritysyhteistyökumppaneita, mutta mitään ei ole vielä sovittu.

Hankkeessa pyritään yhteistyöhön myös Aalto Yliopiston Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden kanssa.

Toteutussuunnitelma
Hanke on idea-asteella ja odottaa, että WDC-organisaatio ottaa kantaa sen toteutuskelpoisuuteen. Tämän jälkeen kokonaiskonsepti käydään läpi ajateltujen yhteistyötahojen kanssa ja tehdään tarkempi etenemissuunnitelma. WDC-organisaatiolta odotamme viestinnällistä tukea hankkeen tunnetuksi tekemiseksi.

Hankkeen alullepanijoina toimivat alueen koirayhdistyksen Gammelin koirat ry:n edustajat. Gammelin koirat ry on nimennyt puheenjohtajansa Anna Vaihian hankkeen päävetäjäksi.

Kaupunki on kaavoittamassa Vanhankaupungin kosken lähettyvillä olevalle alueelle koira-aitauksen. Kun alueen kaava on valmis kevään 2012 aikana, kaupunki aloittaa varsinaisen koira-aitauksen suunnittelun ja rakennustyön.

Design-kokonaisuuden suunnittelijat ja yhteistyötahot ovat vielä työn alla, mutta alustavia keskusteluja asiasta on käyty muutaman tahon kanssa.

Koirapuiston suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ja sen valmistuttua haetaan hankkeelle medianäkyvyyttä sekä perinteisissä medioissa että sosiaalisessa mediassa. Nostetaan hanke esiin jo prosessivaiheessa ja kerrotaan suurelle yleisölle, miten tällainen hanke etenee (esim. pitämällä blogia). Koirapuiston valmistuttua hyödynnetään muun muassa tapahtumamarkkinoinnin keinoja laajan julkisuuden aikaansaamiseksi.

Hankkeeseen liittyviä tahoja ovat

 • Helsingin kaupungin vastaavat suunnittelijat ja toteutustahot
 • Alueen asukkaat, ARTOVA-kaupunginosayhdistyksen työryhmä
 • Kaupunginosassa toimivan koirayhdistyksen Gammelin koirat ry:n edustajat
 • Taideteollisesta korkeakoulusta / Aalto-Yliopistosta valittu suunnittelutyöryhmä
 • Sponsorit

Aikataulullisesti on ajateltu, että yhteistyötahojen sitouttaminen ja hankkeen suunnittelu aloitetaan kevään 2011 aikana. Tavoitteena on, että normaalin koira-aitauksen rakentaminen aloitetaan vuoden 2012 aikana ja design-elementit voidaan lisätä siihen viimeistään keväällä 2013.

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Tavallisen koira-aitauksen toteutuskustannus on Helsingin kaupungilta saatujen tietojen mukaan 75 000 € ja ylläpitokustannukset 3 000 €/vuosi. Tämän rahoituksen oletamme tulevan Helsingin kaupungilta. Gammelin koirat ry on valmis vastaamaan koirapuiston siisteydestä ja muuhun vapaaehtoisvoimin toteutettavaan koirapuiston ylläpitoon.

Koirapuiston design-elementit toteutetaan erilaisten yhteistyötahojen kanssa, jotka laajaa mediajulkisuutta ja mahdollista pidempiaikaista brändin näkyvyyttä vastaan hoitavat kyseisten elementtien kustannukset. Design-elementtien on tarkoitus olla toiminnallisia, koiria aktivoivia ja pysyviä ratkaisuja.

 

 

Design Dog Park
Design Dog Park is a project that stemmed from an idea by Gammelin koirat ry, a dog society of the Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki area. The main goal of the project is to build an enclosure for dogs in the area that also people can enjoy.

It all started in 2007, when an initiative for a dog enclosure was made to the city of Helsinki. Since then a lot has happened, and now here we are, a part of The Spirit of Artova project and WDC 2012.

> Take a closer look at all the different stages of the Design Dog Park project

A tentative plan sent to WDC

Design Dog Park offers a stimulating, ecologically sound and pleasant spot for outdoor recreation for the dogs and dog-owners of the area and for everyone else visiting the place.

Helsinki city has decided to build a dog enclosure to the vicinity of the Vanhakaupunki rapids. Zoning will be started during the spring of 2011.

The design-oriented spirit of Arabia, Vanhakaupunginkoski and Toukola districts will naturally have to be visible in the planning, realisation and further development of the dog park.

The main aims of the project

In honour of WDC Helsinki 2012, we’re creating a dog park that strengthens the design-oriented spirit of the eastern inner city and attracts international attention. The dog park will be a source of new models of co-operation for the residents and visitors of the Artova area, the Helsinki city officials working in city planning, students of design, dog societies and commercial parties.

At the same time we are strengthening the identity of the area and contributing to the idea of Helsinki as a capital where design belongs to everyone and can be seen genuinely in the everyday life of the residents. We want to offer the residents of the area a pleasant place for meeting people and spending time outdoors, a place that provides experiences.

The dog park is a place where dogs and their owners walk, meet and enjoy themselves. The design element extends the function of the place to reach out also to those who don’t have a dog.

Design Dog Park makes it possible to apply functional design to a new kind of environment and thus supports the coming-about of new services and innovation.

Connection between the undertaking and design

Through functional design we’re creating a stimulating environment for walking dogs and so bringing the urban environment to life. There is also a possibility of new innovations and pioneering service design concepts if the undertaking attracts one or more suitable product developers.

International impact

Having a dog as a pet is an internationally growing trend, which is why Design Dog Park must not become only a one-time event in WDC Helsinki 2012. Our goal is that our pilot project will spread to other cities around the world.

Local impact

There are a lot of dogs in the Artova area but not a dog enclosure. The main aim of the Design Dog Park initiative is to create a pleasant and activating environment for letting one’s dog run off leash. It also works to strengthen the local identity and communal spirit of the area because it is for a lot of people a natural place to meet others and move outdoors. We believe that the dog park will also contribute to a more positive attitude to dogs and better awareness of man’s best friend.

Uniqueness and originality

To our knowledge, no similar design-oriented thinking has been applied in any of the existing dog parks.

Sustainable development and responsibility

We strive to make use of recycled materials when vitalising the dog enclosure. The design takes into account durability and safety for both people and dogs.

Focus groups

 • Dog-owners and their dogs
 • People living and moving in the Artova area
 • People responsible for Helsinki city planning
 • Students of design
 • Commercial sponsors

Background and partners

The city of Helsinki constructs the dog enclosure. Artova and Gammel Dogs Association are responsible for seeing through the Design Dog Park initiative that enlivens the enclosure.

We are currently looking for company partners for the initiative but no deals have been sealed so far. We are also seeking co-operation with students of Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

Realisation plan

The initiative is currently only a concept, as we’re still waiting for the WDC organisation to tell if the plan is, in their view, realisable. After this, we’ll go through the whole plan with our planned partners and draw up a more detailed progress plan. We are expecting WDC Helsinki 2012 to give us a hand in the field of communication in order to gain publicity for our project.

The initiators of the project were representatives of Gammel Dogs Association. The association has named its chairperson, Anna Vaihia, as the main co-ordinator of the initiative.

The city of Helsinki is currently zoning a dog enclosure to the vicinity of the Vanhakaupunki rapids. When the zoning is complete in spring 2012, the city will start on the planning and construction.

The planners and partners taking care of the design element of the dog park are still under consideration but there have been tentative discussions with a few parties.

Once the project moves on into the planning and realisation phases, we will be looking for visibility both in the traditional and social media. The plan is to promote the initiative while its execution is still underway and to let the public know (by writing a blog, for example) how this kind of initiative proceeds. Once the construction of the dog park is complete, we’ll make use of event marketing strategies to attract widespread publicity.

Parties involved in the initiative

 • the planners and executors working for the Helsinki city
 • residents of the area, the work group from Artova District Association
 • the representatives of the local dog association, Gammel Dogs Association
 • the group of planners from Aalto University School of Arts, Design and Architecture
 • the sponsors

As for the schedule, the plan is to start engaging the partners and planning the initiative during spring 2011. Our aim is to get the construction of a regular dog enclosure underway in 2012 and add the design elements at latest in spring 2013.

Expense estimation and financial programme

According to the figures received from the city of Helsinki, the construction cost of a regular dog enclosure is 75 000 euros and maintenance a further 3000 euros per year. We’re expecting the city to provide the finance for both. Gammel Dogs Association is willing to keep the dog park clean and contribute through voluntary work to its upkeep.

The design elements of the dog enclosure are realised together with partners who, in exchange for widespread media exposure and possibly also a long-time brand visibility, take care of the realisation costs of the elements. The design elements are meant to be functional, permanent and engaging solutions to the dogs.


Kommentoi, skriv en ny kommentar, Comment here: